مجموعه اتاق فرار

اسکیپ تانل

مجموعه «اسکیپ تانل» تاکنون بازی جنون را ارائه داده است.

اتاق فرار جنون
بزرگراه اشرفی اصفهانی، پونک، مجتمع تجاری-اداری بوستان، اتاق فرار جنون
تلفن: 09191000643