مجموعه اتاق فرار

اسکیپ ایکس

مجموعه «اسکیپ ایکس» تاکنون بازی رستاخیز مردگان را ارائه داده است.

اتاق فرار رستاخیز مردگان
کرج، هفت تیر، بلوار دانش اموز
تلفن: 09336136622

اینستاگرام: escapex.ir