مجموعه اتاق فرار

Escape Of Horror

مجموعه «اسکیپ او هارر» تاکنون بازی های قتل در هالووین، فرار کن یا بمیر، گردانه مرگ، نبش قبر را ارائه داده است.

اتاق فرار قتل در هالووین
تهرانپارس، میدان شاهد، خیابان 196 شرقی
اتاق فرار فرار کن یا بمیر
تهرانپارس، میدان شاهد، خیابان 196 شرقی

اتاق فرار گردانه مرگ
تهرانپارس، میدان شاهد، خیابان 196 شرقی

اتاق فرار نبش قبر
تهرانپارس، میدان شاهد، خیابان 196 شرقی،