مجموعه اتاق فرار

اسکیپولوژی

مجموعه «اسکیپولوژی» تاکنون بازی بخش حوادث را ارائه داده است.

اتاق فرار بخش حوادث
تهران، خیابان پیروزی خ ابوذر (پل ششم)خ بقایی خ اقاجانلو کوچه فاطمی