مجموعه اتاق فرار

اسکری روم

مجموعه اتاق فرار اسکری روم فعالیت خود را در پاییز 1400 با اتاق فرار پیرزال آغاز کرد.