مجموعه اتاق فرار

آی اسکیپ

مجموعه «آی اسکیپ» تاکنون بازی نویسنده دیوانه  را ارائه داده است.

اتاق فرار نویسنده دیوانه
خیابان شریعتی-خیابان معلم – خیابان مرودشت – باغ موزه قصر – اتاق فرار آی اسکیپ – اتاق نویسنده دیوانه
تلفن: 09397755572

اینستاگرام: