مجموعه اتاق فرار

آن هولی

مجموعه «آن هولی» تاکنون بازی شاکریه را ارائه داده است.

اتاق فرار شاکریه
تهران، شهرک راه آهن، بلوار امیرکبیر
تلفن: 09034904566

اینستاگرام: unholyescape