مجموعه اتاق فرار

آندر گرند اسکیپ روم

مجموعه «آندر گرند» تاکنون بازی مهمانسرا را ارائه داده است.

اتاق فرار مهمانسرا
آدرس
تلفن: ۹۱۲۹۴۱۹۲۴۵