مجموعه اتاق فرار

آدمیرال اسکیپ

مجموعه «آدمیرال اسکیپ» تاکنون بازی خانه خاکستر را ارائه داده است.

اتاق فرار خانه خاکستر
نارمک جنوبی، خیابان ثانی، خیابان سهلیان، کوچه تاج الدین
تلفن: 09386905432