مجموعه اتاق فرار

آدرنالین کرمانشاه

اتاق فرار آدرنالین اوج ترس و هیجان (اجرای تم جنگلی برای اولین بار در کرمانشاه) اتاق فرار طلسم نحس و اتاق فرار کینه را تاکنون راه اندازی نموده است.

آدرس: کرمانشاه چهارراه آل اقا(گذرنامه)