مجموعه اتاق فرار

آدرنالین اسکیپ روم

مجموعه «آدرنالین» تاکنون بازی های عروس مرده، آزمایشگاه شیطان و گور نفرین شده را ارائه داده است.

اتاق فرار عروس مرده
رشت، گلسار، بلوار سمیه، روبروی حیابان 124

اتاق فرار آزمایشگاه شیطان
رشت، گلسار، بلوار سمیه، روبروی حیابان 124

اتاق فرار گور نفرین شده
رشت، گلسار، بلوار سمیه، روبروی حیابان 124