مجموعه اتاق فرار

آدرنالین اسکیپ روم

مجموعه «آدرنالین» تاکنون بازی های عروس مرده، آزمایشگاه شیطان و گور نفرین شده را ارائه داده است.

اتاق فرار عروس مرده
رشت، گلسار، بلوار سمیه، روبروی حیابان 124
تلفن: 09118100048

اتاق فرار آزمایشگاه شیطان
رشت، گلسار، بلوار سمیه، روبروی حیابان 124
تلفن: 09118100048

اتاق فرار گور نفرین شده
رشت، گلسار، بلوار سمیه، روبروی حیابان 124
تلفن: 09118100048

اینستاگرام: adrenaline.escape.room